فصلنامه نقد کتاب هنر- اطلاعات تماس
تلفن (مدیر داخلی فصلنامه)

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 تلفن دفتر:66415499

پست الکترونیکی سردبیر:

ali_boozari@hotmail.com

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه نقد کتاب هنر:
http://artbr.faslnameh.org/find.php?item=1.57.15.fa
برگشت به اصل مطلب