فصلنامه نقد کتاب هنر- هیات تحریریه
هیأت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
کامران افشار مهاجر
 مهدی حسینی
 نیلوفر رضوی
حمیدرضا قلیچ خانی
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه نقد کتاب هنر:
http://artbr.faslnameh.org/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب